Startpagina

Spreekuur
Adres
Huwelijk/doop
Recent verhuisd

HH Missen:
VOLGENDE MIS  
Dinsdag van 18.00 u tot 19.00 u, meer info: klik hier >>>
Parochiehuis: Panhuysstraat 1, Telefoon 045 - 524 12 88.
Trouwen of uw kind dopen in onze intieme kerk? mail pastoor Geilen of bel 045 - 524 12 88.
Nieuwe inwoner? Meld u aan bij de parochie. mail Mw. A. Vaessen of bel 045 - 524 12 88.

Zaterdag 17.30 u; Zondag 11.00 u; Dinsdag 9.00 u; plus eerste dinsdag van de maand: 8.30 u aanbidding van het Allerheiligste.  
Nieuw in
onze parochie  
Versterking pastoraal team
Léon Theunissen, 43 jaar, Oirsbeek. Ruim 22 jaar werkzaam in Sevagram als zorg-assistent. Voorzitter werkgroep Geestelijke Verzorging Sevagram Panhuys. Buitengewoon Bedienaar H. Eucharistie’. Catechist.
VASTENACTIE 2018   t.b.v. Mary’s Middle School in het bisdom Sivagangai, India.
Er zitten 350 meisjes tussen de 5 en 12 jaar op school. Er is behoefte aan een nieuwe installatie voor schoon drinkwater en modern onderwijs over hygiëne.
Laat in de vastentijd uw hart spreken!
Missiecomité Kerkbestuur H. Stephanus
18 maart   15.00 uur Passieconcert in de kerk van Wijnandsrade.
19 maart
21 maart  
Basisschool St. Stefanus Wijnandsrade
Leerlingen verkopen onder begeleiding van een ouder, huis aan huis, de mooiste geverfde verse paaseieren. De opbrengst komt geheel ten goede van de leerlingen. De paaseieren bedragen € 0,35 per stuk. Als u niet thuis bent of een grotere bestelling wilt plaatsen, neem contact op met ovstefanus@gmail.com (gaarne voor 9 maart a.s.)
24-25 maart   Begin zomertijd
25 maart   Palmzondag.
28 maart   19.00 uur: Chrismamis in de Sint Christoffelkathedraal, Markt, RoermondZegening van de heilige oliën (waaronder het chrisma) voor doopsels, vormsels en het sacrament der zieken. Bijna alle parochies in ons bisdom komen samen en vieren de instelling van het priesterschap. Priesters vernieuwen hun wijdingsbelofte.
29 maart   Witte Donderdag.
30 maart   Goede Vrijdag
31 maart   Stille Zaterdag
Vandaag geen mis in Wijnandsrade.
1 april   Pasen
9 april   Uitgestelde Mariadag & gebed voor de vrede
Maria Boodschap: aankondiging van de geboorte Jezus, de vredebrenger. Als 25 maart, het feest van Maria Boodschap, in de Goede Week of het octaaf van Pasen valt, dan schuift het Mariafeest op. Vandaag ook landelijk bidden van de rozenkrans gebedsactie voor de vrede (eerder op 1 januari (Maria, Moeder van God), 2 februari (Maria Lichtmis) en 19 maart (Sint Jozef, bruidegom van Maria).
9 april   Catholicism
Virtuele reis aan de hand van de bekroonde dvd-serie Catholicism. In zes bijeenkomsten bezoekt u diverse plaatsen van ons katholieke geloof, o.a. Rome, Jeruzalem, New York, Lourdes etc. Elke avond staat op zichzelf. Zes ontspannen en ongedwongen avonden om samen met elkaar in gesprek te komen over geloof. Onderwerpen: - Jezus, God en mens, - Het onderricht van Jezus, - Het mysterie van God. Wanneer: 9 april / 23 april / 7 mei / 28 mei / 11 juni / 25 juni Waar: Parochiehuis Panhuijsstraat 1, Wijnandsrade. Hoe laat: 19.00 - 21.00 uur (inloop met koffie/thee vanaf 18.30 uur) Kosten: vrije gave Nieuwsgierig? Kom gewoon kijken of mail ons: geloofsavond@bavonuth.nl! U kunt alle avonden komen of wanneer u kunt - en neem gerist vrienden mee.
13 april   19.00 uur: Mis met H. Vormsel aan 13 vormelingen door Mgr. E. de Jong
Restauratie
Kerkklokken en
Torenhaan

Kosten € 23.000
Reeds geschonken € € 8878,13 + € 2400 van bisdom: ongeveer op de helft

U kunt nog bijdragen!  
Twee van de drie luidklokken moeten dringend worden gerestaureerd. De haan en bol bovenop de torenspits zijn inmiddels ook aan een opknapbeurt toe. De restauratie van torenklokken en haan moet het kerkbestuur geheel uit eigen middelen betalen.

Namen van begunstigers:

Akkermans~Baken, Bemelmans, Bindels~v.d. Warenburg, Bisdom Roermond, v.d.Boorn~Driessen, Bos~Emonds, Bruls. F., Brand~Aretz, v.d.Berg~Driessen, Buurtvereniging DROM, Caelen C, Claus~Hahn, Coenen ML, Crombach, Coenen S, Curfs M, Dautzenberg, Diederen~Gielen, Dijkstra, Gehlen, Gerrits, Habets JHC, v.d.Heuvel HC, Houben P, Horsch~Heiligers, Houbiers H, Jacobs~Quadvlieg, Jetten~Rubens, Kamp J, Keulers~Stals, Klussenbedrijf Maessen, Koelman- Stals, Krikke R, Krutzen A, Krutzen H, Lenoire, Litjens, L’Ortye, Luijten JAM, Maatschap Packbier, Meessen, JW Meijs, Niesing C, Paulussen, Portz, Quadakkers MH, Routheut, Selder J, Schryvers H, Snijders C., Snijders J., Souren~Steins, Stals F, Stals M, Steins~Hamers, Stevelmans, Stichting tot behoud kerk, Toonen, drs. Vaessen~Eurlings, Vroemen~Van Oppen, Vromen JHM, Wachelder J, v.d.Warenburg F, Willems T.

En de giften in het kerkje achter in de kerk.
De restauratie van de klokken en de torenbekroning en de haan zijn bijna klaar. Het is de bedoeling dat 15 maart weer alles op zijn plaats wordt getakeld. Wij zijn zeer erkentelijk voor de vele parochianen, die hieraan hun steentje hebben bijgedragen. Het bisdom draaagt € 2.400 bij. Wij zijn dus bijna op de helft van de totale kosten. Het overige betgalen we uit de voorzieningen voor onderhoud van ons kerkgebouw.
Nogmaals onze dank aan álle gulle gevers. We zijn blij met vier nieuwe deelnemers aan de kerkbijdrage: welkom.

NB. De totale kosten (€ 23.000,00) zijn hoger dan geraamd (€ 12.000,00) door de aanschaf van automatische luidklokken, de moederklok die daarbij hoort en de voorzieningen die moeten worden getroffen om de klok en de haan en de bol te verwijderen en weer terug te plaatsen. De werkzaamheden zijn 15 januari begonnen en het is de bedoeling dat 15 maart weer alles wordt terug geplaatst.

Word ook “Vriend van Klokken en Haan“ door uw gift op bankrekening
NL 49 RABO 0137702507 of NL38 INGB 0001038012,
onder vermelding van “Vriend van Klokken en Haan“.  
WIJNANDSRADENAREN  Geloof, spiritualiteit op belangrijke momenten in uw leven? Cultuur en traditionele gebruiken, een mooi kerkgebouw?

Maak als kerkbijdrage een vast bedrag (per maand of jaarlijks) over, dit krijgt u ervoor terug >>>.
De rekeningnummers vindt u hier. U kunt ook een overeenkomst sluiten die aftrekbaar is voor de belastingen. En tot slot: u kunt adverteren in ons parochieblad. Wij bevelen onze adverteerders van harte bij u aan.
Meer weten? Meedoen? Mail ons: secretaris@stephanuswijnandsrade.nl.
Volledige brief van het kerkbestuur >>>  
WIE DOET
ER MEE?
 
Onze parochie draaiend houden vergt veel inzet: begraafplaats onderhouden, kerk schoonmaken, deelnemen aan kerkbestuur, spreekuur bemensen (dinsdagavond tussen 18 en 19 uur), meedoen als acoliet, collectant en/of lector, misintenties regelen, parochieblad maken en bezorgen:
parochiegenoten die dit werk doen, vormen de hoeksteen von onze dorp en onze gemeenschap.
Aanmelden of vrijblijvend informatie? Bel of mail Anny Vaessen, vice-voorzitter van het kerkbestuur. Telefoon: 045-5241362. E-mail: penningmeester@stephanuswijnandsrade.nl.  
Campagne
Filipijnen
 
Steun campagne voor Filipijnen

Het Missiebureau van het bisdom Roermond heeft € 20.000,- vrijgemaakt voor medische noodhulp aan het bisdom Marawi op de Filipijnen.
U (parochie, klooster, ondernemer, particulier) wordt opgeroepen om deze actie financieel te ondersteunen.
De stad Marawi op het eiland Mindanao in het zuiden van de Filipijnen wordt de laatste tijd ernstig getroffen door gevechten tussen ISrebellen en het regeringsleger. De gift van het Missiebureau is een reactie op een noodkreet om hulp van bisschop Edwin de la Peña van Marawi, met wie het Missiebureau goede contacten onderhoudt.
Het geld wordt gebruikt voor directe noodhulp en er worden 1.400 medical kits aangeschaft voor het verlenen van eerste hulp aan vluchtelingen.
Donaties
Giften zijn welkom op de rekeningnummers ING: NL27 INGB 0001 0450 00 of RABO: NL11 RABO 0144 1014 08 ten name van Missiebureau Roermond onder vermelding van ‘Noodhulp Marawi’.  
missio   Missio steunt Burkina Faso
Kinderen en jongeren in de goudmijnen
Bij gebrek aan toekomstperspectief werken duizenden in illegale goudmijnbouw, ook kinderen. Het is zwaar en gevaarlijk werk. Vanuit tunnels, sommige wel 100 meter diep, slepen jongens zakken met keien naar het daglicht. Vrouwen en kinderen kloppen de stenen klein zodat het goud uitgewassen kan worden met kwikzilver en cyaankali. Twee priesters, Charlemagne Sawadogo en Marcellin Ouédraogo bekommeren zich om de kinderen en de jongeren en proberen hen te motiveren weer naar school te gaan.
Wilt u deze kinderen en jongeren helpen weer naar school te gaan?
Geef: IBAN: NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag o.v.v. goudmijnen.