Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade 

Contact 

Spreekuur: dinsdag 18.00 uur tot 19.00 uur,
Adres: Parochiehuis, Panhuijsstraat 1; 045 - 524 12 88,
Mail pastoor, of secretaris of bel onze secretaris: 06 - 52 64 25 43.

Urnenkelder

Reserveer een urnengraf naast onze mooie kerk! Bel of mail ons. Of spreek met iemand van het kerkbestuur. Overzicht tarieven.

AGENDA 

H. Missen
- Zaterdag: 17.30 u / Zondag: 11.00 u
- Dinsdag: 09.00 u / Woensdag: 19.00 u, bij de Zusters Oblaten, Schoolstraat 5, Hulsberg

18 januari t/m 1 februari

Actie Kerkbalans: Kerk zijn we samen... ... Collecte voor onze plaatselijke kerk. Waar je om geeft, dat wil je behouden en laten groeien. Geef voor de kerk waar u uw geloof in God met anderen kunt delen, waar we naar elkaar omzien, waar bemoediging en inspiratie zijn. We noemen het het huis van God, we kunnen er sacramenten krijgen en we zijn er altijd welkom. Geef tijdens Actie Kerkbalans voor uw kerk. Zo behouden we samen wat waardevol is. Geef wat u kunt missen: u kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren:
- Geef u op als vrijwilliger voor de poetsploeg of de lectorengroep of als acoliet of hulpkoster, mail pastoor
- Door uw gebed voor en met anderen.
- Door een jaarlijkse kerkbijdrage over te maken op rekeningnummer NL49RABO0137702507; het bedrag van de kerkbijdrage is vast gesteld op € 110.--
- Maar ook alle andere bijdragen naar draagkracht zijn van harte welkom en worden erg gewaardeerd. Want ook een kleine incidentele gift is een waardevolle bijdrage! Alvast van harte bedankt!

26 januari

WERELD-LEPRADAG
Hij viel op zijn knieën en zei: ‘Als U wilt, kunt U me rein maken.’ Diep ontroerd stak Hij zijn hand uit en raakte hem aan. ‘Ik wil het, word rein’, zei Hij. Meteen verdween zijn melaatsheid, en hij werd rein. (Marcus 1:40-42)

Elk jaar krijgen meer dan 200.000 mensen lepra... en juist de allerarmsten, in landen als Bangladesh, Indonesië, Congo of Tsjaad zijn bevattelijk voor de leprabacterie. Al eeuwen ontwricht lepra miljoenen levens door verminkingen en sociale uitsluiting. Grote wonden, infecties, blindheid en ernstige verminkingen zoals klauwhanden of stompvoeten zijn het gevolg. Negen van de tien nieuwe leprapatiënten is kind.
Uw bijdrage is welkom op IBAN NL49 INGB 0000 889 889 van Leprazending onder vermelding van Wereldlepradag. Wilt u in ieder geval bidden voor het werk van Leprazending?

2 februari

DE OPDRACHT IN DE TEMPEL of ook wel "Maria-Lichtmis"

Lucas 2:22-40
Ze brachten het kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen. De vrome Simeon had van de heilige Geest gehoord dat hij, voordat hij zou sterven, de Messias zou zien. Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen, waar het kind Jezus net werd binnengebracht. Simeon nam het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden: 'Laat Uw dienaar, Heer, nu in vrede gaan' en hij zegende Jezus' ouders.

11.00 uur Carnavalsmis
Opgeluisterd door het Gemengd kerkelijk Zangkoor

Vóór en ná de H. Mis van 11.00 uur: de Blasiuszegen

DONDERDAG
6 februari

19.30 uur: Vrijwilligersavond 2020
In de kleine zaal van het gemeenschapshuis

Met deze avond wil het kerkbestuur alle vrijwilligers van de parochie bedanken voor hun belangeloze inzet van de afgelopen tijd. Zonder al deze vrijwilligers zouden we als parochie niet kunnen bestaan! Er is koffie/thee en vlaai en ... ... ... een interessante invulling van deze avond. Het kerkbestuur hoopt dat we zoveel mogelijk vrijwilligers mogen begroeten op deze avond.
We willen graag een idee krijgen van het aantal aanwezigen. Wilt u daarom vóór 31 januari een briefje met uw naam deponeren in de doos achter in de kerk doen of in de brievenbus van het parochiehuis? Of stuur een mailtje naar onze secretaris >Silvia Stals>.
Met vriendelijke groet, Pastoor Geilen en het kerkbestuur.

16 februari

H. Doop van Ilse de Rooij

18 februari

14.00 tot 16.00 uur: Inloopmiddag van Os Gemeinschaps(t)hoes Wienesroa
Kom langs voor koffie, praatje, spelletje, kaartje. Bijdrage in de kosten van deze middag: € 3,50 inclusief een consumptie. Strippenkaarten verkrijgbaar voor €12,50 (5 middagen). Informatie: Corry Steins 045-5241703 of mail Corry Steins.

26 februari

Aswoensdag: 17.30 uur H. Mis met askruisje
We tekenen ons voorhoofd met een kruisje van as.
Dat staat voor boetedoening en vergankelijkheid.
Vasten: veertig dagen tijd om tot inkeer te komen en Christus’ weg te volgen.
As is ook een symbool van een grote schoonmaak en een nieuw begin.
Het kruis verwijst niet alleen naar de dood, maar ook naar het nieuwe leven daarna. We kijken vooruit naar Goede Vrijdag én naar Pasen. Hij is verrezen!

Begin van de VASTEN
Wanneer vasten katholieken? --- Katholieken vasten 40 dagen vóór Pasen. Aswoensdag is de eerste vastendag, we halen een askruisje in de kerk. Op Goede Vrijdag zwijgen de kerkklokken, is het tabernakel in de kerk leeg en staan we stil bij Jezus’ lijden en sterven. Sommige katholieken eerst carnaval voor de vasten.
Waarom vasten katholieken? --- Katholieken vasten 40 dagen zoals Jezus in de woestijn. Door te vasten hebben we meer tijd om de Heer te ontmoeten, bijbel te lezen, ons te bezinnen (bidden) en ons zo voor te bereiden op Pasen. Het vasten gaat terug op oudtestamentische tijden (vgl. Leviticus en Numeri) maar ook op het Nieuwe Testament (vgl. Handelingen). Al in de eerste eeuw aten christenen geen vlees (van warmbloedige dieren) op vrijdag om zo de kruisdood van Jezus te eren.
Hoe vasten katholieken? --- Tijdens het vasten eten wij minder en ook eten we bepaalde spijzen niet. We onthouden ons van luxe dingen om zo ook meer compassie te krijgen met arme mensen. Het geld dat we overhouden, schenken we aan de vastenactie van de kerk.
Vasten en onthouden --- Tijdens de vastentijd eten of drinken sommigen minder, anderen drinken geen alcohol of onthouden zich van moderne technieken, zoals sociale media. Ook onthouding van geslachtsverkeer kan een vorm van vasten zijn. Je vast door ‘jezelf dingen te onthouden’ of door minder van iets te nemen.

Vasten is nooit een doel op zich. --- Vasten doe je om een hoger doel te bereiken; om intenser dan anders op zoek te gaan naar jezelf en naar God, om de bijbel te lezen, stil te zijn en te bidden. Je onthoudt je van iets en dat geeft ruimte voor nieuwe ervaringen. Voor solidariteit, voor wat er werkelijk toedoet. Jezus verplichtte zijn leerlingen niet tot vasten. Leerlingen van Johannes de Doper en de farizeeën verweten Jezus waarom Hij zijn leerlingen niet liet vasten. Jezus antwoordde daarop: ‘Kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben, kunnen ze niet vasten. Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan, in die tijd, zullen ze vasten’ (Mar. 2,19-20). Volgens Matteüs bereidde Hij zijn leerlingen voor op de tijd waarin zij zouden vasten (Mat. 9,15).

Vriend van de parochie 

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee! 

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan 

Verjaardagskalenders
Om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen verkopen we verjaardagskalenders en aquarellen! Heeft u interesse? Teken in op de lijst achter in de kerk.

Al uw giften, ook die in het witte kerkje achter in de kerk, plus de extra collecte van Palmzondag verleden jaar:
totaal:€ 17.577,58 een prachtig bedrag voor een kleine parochie als de onze ~ wij zijn onze gulle gevers dan ook ontzettend dankbaar voor elke gift die we hebben mogen ontvangen. 

Sponsoren van klok haan 

Namen van de begunstigers van de klokken en haan:
Akkermans~Baken
Bemelmans
v.d.Berg~Driessen
Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand
v.d.Boorn~Driessen
Bos~Emonds
Bruls F.
Brand~Aretz
Buurtvereniging DROM
Buurtvereniging ‘t Centrum
Café I Gen Dörp
Caelen C.
Claus~Hahn
Coenen M.L.
Coenen S.
Cordewener L.
Crombach J.
Coenen-Grooten
Curfs M.
Dautzenberg
Dewez E.
Diederen~Gielen
Dijkstra A.
Dohmen~Stassen
Drukkerij Nuth
Duijsing~Palmen
fam. Erens-Hoen
Erkens
Gehlen
Gerrits
Habets J.H.C.
v.d.Heuvel H.C.
v.d.Heijden A.
Horsch~Heiligers
Houben P.
Houbiers H.
Jacobs~Quadvlieg
Jetten~Rubens
Kamp J.
Keulers~Stals
Koelman~Stals
Klussenbedrijf Maessen
Krikke R.
Krutzen A.
Krutzen H.
Lenoire
Litjens
Lipsch J.
L’Ortye
Luijten Groentechniek
Luijten J.A.M.
Maatschap Packbier
Marell Erwin
Mackaij Th.
Meessen J.W.
Meessen~van der Linde M.
Meijers~Arts Riek
Meijs
v.d.Nieuwenhof
Niesing C.
Paulussen
Portz
Quadakkers M.H.
Routheut P.
Schaap-Creemers C.
Schryvers H.
Selder J.
Snijders C.
Snijders J.
Souren~Steins
Stals F.
Stals M.
Steeghs
Steins~Hamers
Stevelmans
Stichting tot behoud Kerk
Stoddart John
Thomassen~Steins
Toonen
Vaessen~Eurlings
Vrienden van Wijnandsrade
Vroemen~Van Oppen
Vromen J.H.M.
Wachelder J.
van de Wall~Vaneijkveld
v.d.Warenburg F.
Willems T. 

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus