Sint Corona, bid voor ons! Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Misintenties
Pastoor
Secretaris

bel 045 - 524 1362 of mail Anny Vaessen.
bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35, of mail pastoor Geilen.
bel 06 - 52 64 25 43 of mail secretaris Stals.

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).

2022: Jaar van de Heilige Familie

Oorlog in Oekraïne: Almachtige God, wij vragen U: geef dat wij in vrede leven, één familie vormen en altijd in broederlijke liefde verenigd blijven.

Mededelingen

1. Van onze pastoor: Waar voelen we ons thuis?.
2. Nieuwsbrief van het Bisdom.
3. Clavis, digitaal magazine van het Bisdom.
4. Word vrijwilliger! Mail Silvia Stals
5.Maandag-gespreksgroep
Elke eerste maandagmorgen van de maand. Locatie: Kabuuske, Nuth. We wisselen van gedachten over onderwerpen die ons interesseren. Doet u mee? Welkom! Bel 06 - 83 61 12 87, Bertie Bemelmans.
6. Opbrengst kerkdeurcollecte Nederlandse missionarissen: € 123,90; DANK!
7. MEER MEDEDELINGEN klik hier.

De Méér-kerk

Drie parochies, één bestuur: Lees hier meer over de samenvoeging van de parochies. Bent ú betrokken bij onze parochie en Wijnandsrade? Mail secretaris Silvia.

AGENDA

Woe 29 jun

HH. Petrus en Paulus
El Greco

Vroeger was dit een hoogfeest ter nagedachtenis aan de marteldood van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Het feest was voor de hele Katholieke Kerk in principe een verplichte feestdag, alle katholieken gingen naar de mis. Zowel de Belgische als de Nederlandse bisschoppenconferentie hebben dit hoogfeest afgeschaft. Maar naar de kerk gaan mag u altijd!

Don 30 jun

Eerste martelaren; de christenvervolging onder keizer Nero.
Rome in brand! Keizer Nero gaf - zoals Tacitus verhaalt - de schuld aan de jonge christengemeenschap. Hij liet veel christenen vervolgen en doden door kruisiging, levende verbranding of als menselijk offer in het circus. Vandaag herdenken we deze martelaren.

Vrij 1 juli

Keti koti

Nationale herdenking afschaffing slavernij
Slavernij is een erge misdaad tegen de menselijkheid. Nederland schafte de slavernij af in 1863. Ruim anderhalve eeuw later zijn de kwalijke gevolgen ervan er nog steeds, maar vandaag vieren we feest omdat we beseffen niemand een ander mens in eigendom mag hebben en omdat we in elk mens, van welke huiskleur ook, onszelf zien.

Zon 3 jul


De ongelovige Thomas legt zijn hand in de wond van Jezus, geschilderd door Caravaggio

Feest van apostel Thomas
De ongelovige Thomas zei: "Alleen als ik de wonden van de spijkers in Jezus' handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik geloven dat hij uit de dood is opgestaan." Een week later verscheen Jezus en zei: "Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof." Thomas antwoordde: "Mijn Heer, mijn God!" Jezus zei tegen hem: "Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven."
Toen Maria (moeder van Jezus) gestorven was, legden de leerlingen haar in het graf om daarna te zien hoe zij ten hemel werd opgenomen. Thomas was afwezig en geloofde niets van het verhaal dat de anderen hem vertelden. Pas toen uit de hemel Maria's gordel plotseling in zijn handen viel, realiseerde hij zich dat zij daar met lichaam en ziel was opgenomen.
Thomas is misschien in India geweest. De Thomaschristenen in India herleiden hun oorsprong naar zijn missionaire activiteiten. Hij zou in Kerala de marteldood zijn gestorven. Er is een traditie dat het stoffelijk overschot van Thomas na zijn dood is overgebracht naar Edessa in Syrië. Edessa was het hart van het Syrische christendom en de plaats waar de Handelingen moeten zijn geschreven. Omstreeks 380 bezocht de pelgrim Egeria in die stad het graf van Sint Thomas.

11.00 uur H. Mis, met St. Caeciliakoor o.lv. Steven van Kempen

Din 5 jul

08.30 uur Uitstalling en aanbidding
09.00 uur H. Mis

Zat 9 jul

18.30 uur H. Mis

Din 12 jul

09.00 uur H. Mis

Vrij 15 jul


Feestdag van Sint Vladimir van Kiev
Wladimir leefde van 956 tot 1015, hij was prins van Novgorod, grootvorst van Kiev en heerser van het Kievse Rijk. Hij vereerde oude goden, had vele echtgenoten en minareesen en was een wrede veroveraar. In 988 liet Vladimir zich dopen en nam een nieuwe bruid. Nadat hij zijn familie bekeerd en zijn vele vrouwen verstoten had, liet Vladimir het houten afgodsbeeld door paarden wegslepen, geselen en in de Dnjepr werpen. De inwoners van Kiev waren erbij en werden door priesters gedoopt. Vermoedelijk waren de meeste inwoners van Kiev al eerder christelijk gedoopt. Vladimir bouwde kerken, scholen en ziekenhuizen. Tegen het einde van zijn leven verdeelde Vladimir het rijk van Kiev onder zijn twaalf zonen: het begin van de versplintering van Rusland. Na zijn dood werd Vladimir, evenals Anna, begraven in de kerk van de Tienden. Hij werd pas in de 13e eeuw heilig verklaard. Vladimir is beschermheilige van bekeerlingen, moordenaars, grote gezinnen en van Rusland. De Vladimirkathedraal in Kiev is naar hem genoemd. Catharina de Grote startte de 'Orde van Sint-Vladimir'. Met Vladimir begon in de Oost-Slavische geschiedenis de christelijke periode.

Zat 16 jul

Feestdag van Sint Monulphus en van Sint Gondulphus, allebei bisschop van Maastricht.

Zon 17 jul

11.00 uur H. Mis

Din 19 jul

09.00 uur H. Mis

Vrij 22 jul

Feestdag Maria Magdalena

20.00 uur
Open Air Concert 2022 door onze fanfare St. Caecilia
Binnenplaats Kasteel Wijnandsrade
Ter afsluiting van het seizoen brengt onze fanfare een gevarieerd programma met herkenbare muziek.
Iedereen is welkom, toegang gratis.
Naar de website van de fanfare

Zat 23 jul

09.00 uur H. Mis

Din 26 jul

09.00 uur H. Mis

14.00 uur Koffie op kasteel Wijnandsrade
(Wegens vakantie is het gemeenschapshuis gesloten)

Zon 31 jul

11.00 uur H. Mis

Din 2 aug

08.30 uur Uitstalling en aanbidding
09.00 uur H. Mis

Zat 6 aug

18.30 uur H. Mis

Din 9 aug

09.00 uur H. Mis

Zon 14 aug

11.00 uur H. Mis
Zegening Kroetwusj

Maa 15 aug

Maria Hemelvaart

Nicolas Poussin, 1549-1665; Frans schilder

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen.
Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.
De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan aan de sterk opkomende Mariaverering na het Concilie van Efeze (431), waarop Maria, de moeder van Jezus, als de Godbarende of Moeder van God werd betiteld.

Din 16 aug

09.00 uur H. Mis

Zat 20 aug

18.30 uur H. Mis

Din 23 aug

09.00 uur H. Mis

14.00 uur Naar zorgboerderij “A gen Ling”, Hellebroek 62.
(Wegens vakantie is het gemeenschapshuis gesloten.)
Heeft u geen vervoer naar Hellebroek?
Om 13.50 uur staat een auto klaar bij het Gemeenschapshuis.
Informatie? Bel: 045-5241703 of mail Corry Steins.

Zon 28 aug

11.00 uur H. Mis
Kerkdeurcollecte MIVA

Din 30 aug

09.00 uur H. Mis

zon 11 september

Ziekenzondag, kerkdeurcollecte voor de Zonnenbloem

maa 12 septemberBedevaart KEVELAER

Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een miljoen bezoekers. De grootste groepsreis vanuit ons land wordt sinds 1669 (!) georganiseerd door de Broederschap Sittard-Kevelaer. Honderden pelgrims van Sittard en wijde omgeving trekken elk jaar naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Gaat u ook mee?
- Opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen (Nuth, Vaesrade,Wijnandsrade);
- 10.15 uur Aankomst Kevelaer, waarna processie naar de basiliek;
- 10.30 uur Plechtige Hoogmis in de basiliek & processie naar de Kaarsenkapel;
- 15.00 uur Grote Kruisweg Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel;
- 17.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek met hulpbisschop De Jong, waarna processie langs de Genadekapel;
- Terugreis.

Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ontspanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van winkels en restaurants.

Aanmelden: Buskaarten zijn tot dinsdag 30 augustus verkrijgbaar bij mevrouw Maas, Hellebroek 45, 6361 AA Nuth, telefoon: 045- 5244723. Een buskaart kost € 20,-- per persoon. Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus!
Denkt u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag.

Meer informatie? Bel met de heer Tjeu Wetzels: telefoon 06-27822186, of mail de Broederschap.

zon 23 oktober

Missiezondag, kerkdeurcollecte.

Overige mededelingen

Drie parochies, één bestuur

Kerkbesturen bundelen hun krachten
Onze Kerk en onze gemeenschap vernieuwen. Maar is het niet beter om het bestaande te koesteren en vast te houden? Nee, soms is het goed om krachten te bundelen, om samen met andere parochies een toekomst te plannen waarin de levendigheid, de vitaliteit, van elke parochie doel zijn. Elkaar ondersteunen en nieuwe wegen durven gaan, met Christus als onze Weg. De vaste waarden moeten blijven, het Evangelie als middelpunt, de Schrift als fundament. Het is goed bij tijd en wijle nieuwe dingen uit te proberen. Niet bang zijn om te veranderen. Ja, het klopt dat veranderen onzekerheid met zich meebrengt. Maar vastroesten is denk ik erger. We zien de samenleving om ons heen veranderen. Als de kerk onderdeel van deze samenleving wil blijven, dan zal ze zich bij tijd en wijle iets moeten aanpassen. Zo is de huidige trend in onze parochies, dat we het alleen niet meer redden, dat we elkaar moeten opzoeken. Dit hebben we de afgelopen jaren steeds weer opnieuw gedaan met wisselend succes. We staan nu aan de vooravond van een best wel grote verandering. De kerkbesturen van een drietal parochies worden per 1 januari 2022 samengevoegd en gaan verder onder één clusterbestuur. Om nu de vitaliteit van elke parochie te behouden en te bevorderen, zullen we in elke parochie een parochieraad in het leven roepen. Zo zullen we bestuurlijk één zijn, met behoud van de parochiële verscheidenheid. Samen naar nieuwe wegen zoeken om de basis van Jezus kerk ook in deze tijd handen en voeten te geven in alle gemeenschappen. En deze basis is nog altijd, omzien naar elkaar. Ik realiseer me heel goed dat dit op termijn misschien holle frases kunnen blijken, maar we mogen ons niet laten afschrikken of bang zijn, dat de geweldige dingen die we samen willen gaan doen stranden bij het voornemen. We hoeven niet bang te zijn als iets niet lukt of anders loopt dan voorzien was. Natuurlijk is dat niet leuk, maar als we niets proberen, dan blijft het zoals het was en dat gaat ten koste van een vitale gemeenschap. Maar let wel, we worden opgeroepen om het goede te behouden. De eigenheden van elke parochiegemeenschap zijn de moeite waard om te koesteren en te etaleren. En dat moet dan ook een basis zijn, van waaruit we verder kunnen bouwen. De parochie samen met de verschillende verenigingen bouwen aan een levendige gemeenschap, ieder met zijn talenten en mogelijkheden. Al vele nieuwe activiteiten zijn in onze parochies met wisselend succes opgestart en vele activiteiten zijn nog steeds actueel en levendig en andere gingen teloor. De meeste zijn vaak spontaan ontstaan en worden ook spontaan en met veel enthousiasme door betrokken vrijwilligers uitgevoerd. Ik heb in al die tijd ervaren dat er vele enthousiaste vrijwilligers actief zijn. Iedere dag weer opnieuw staan mensen klaar om op welke wijze ook een bijdrage te leveren aan de (kerk)gemeenschap. We worden allen bij deze uitgenodigd om te blijven meedenken en meewerken aan deze voortdurende vernieuwing van onze plaatselijke kerk. Laten we van vernieuwing of verandering geen modewoord maken, maar een zinvol werkwoord. Een concrete uitnodiging voor een eerste bijeenkomst kunt u binnenkort verwachten.
Pastoor Jan Geilen

Vermelding overlijden

Wilt u het overlijden van uw dierbare laten vermelden in het parochieblad? Geef kort na het overlijden de voor- en achternaam, leeftijd, adres en datum van overlijden door aan de redactie van het parochieblad. Maar dat hoeft niet als er een avondwake of uitvaart vanuit onze kerk plaatsvindt, dan wordt de overledene automatisch in het parochiebulletin vermeld.
Opgeven via email: mail kerkbulletin of bel Anny Vaessen 045-5241362

Parochiehuis

Het parochiehuis is niet meer. Het is als woning verhuurd. De kosten werden steeds groter, het was niet meer reëel om het parochiehuis alleen te gebruiken voor enkele vergaderingen en bijeenkomsten en het spreekuur. Onder leiding van Wim Stals is het geschikt gemaakt als woonhuis.

Misintentie doorgeven

Dit kan telefonisch of via mail! U kunt uw misintentie opgeven via Anny Vaesen op telefoonnummer 045 - 524 1362 of op het nieuwe parochietelefoonnummer 06 - 25 43 71 30. U kunt ook mailen: mail Anny Vaessen.

Paaskaarsen

Wilt u een paaskaars van afgelopen jaren hebben? We verloten de 2 paaskaarsen die we nog hebben en vragen een bijdrage. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan de loting via het mailadres van Silvia Stals: silviastals@gmail.com.

Urnengraven

Afgelopen week heeft een enthousiaste groep vrijwilligers, onder leiding van Wim Stals, de laatste urnengraven geplaatst op het kerkhof bij de kerk. Dankzij al deze vrijwilligers zijn er nu in totaal 15 urnengraven gerealiseerd naast de kerkmuur bij de hoofdingang. Bij elk graf is een bloembak waarin plantjes zijn geplaatst die deels gesponsord zijn door de Ossenploeg in Hulsberg. Aan de muur van de kerk, boven de graven, hangt een kruis dat vervaardigd en geschonken is door de familie Philips uit Nuth. Met de plaatsing van deze laatste vijf urnengraven is er een mooie plek ontstaan waar de parochianen van Wijnandsrade hun dierbaren te rusten kunnen leggen. Het is nog mogelijk om een urnengraf te reserveren. Wilt u hierover meer informatie? Klik hier. Ook kunt u contact opnemen met één van de kerkbestuursleden. Aan alle vrijwilligers en gulle gevers, hartelijk dank voor jullie hulp en bijdrage!

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus