Sint Corona, bid voor ons! Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Misintenties
Pastoor
Secretaris

bel 045 - 524 1362 of mail Anny Vaessen.
bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35, of mail pastoor Geilen.
bel 06 - 52 64 25 43 of mail secretaris Stals.

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).

2022: Jaar van de Heilige Familie

Mededelingen

Van onze pastoor: Woorden om nooit te vergeten

Nieuwsbrief van het Bisdom Roermond: klik hier.
Clavis
, digitaal magazine van ons bisdom: klik hier.

Drie parochies, één bestuur. Parochiecluster “Méér-kerk”: wat verandert er?
Eén pastoraal team, één kerkbestuur, één financiële administratie. De vermogens van de parochies blijven gescheiden, de afzonderlijke parochies blijven bestaan. De kosten per parochie (onderhoud en energie van kerkgebouw, pastorie, kapellen, kosten koren, dirigent en organist, begraafplaats enz.) blijven gescheiden. De inkomsten per parochie blijven gescheiden (collectes, intentiegelden, uw kerkbijdrage, rouw– en trouwdiensten, inkomsten kerkhof, giften en actie-opbrengsten). Gemeenschappelijke kosten (bijvoorbeeld het pastoraal team) worden verdeeld over de drie parochies. In het clusterbestuur zijn álle parochies vertegenwoordigd. Zie ook het parochieblad.
Heeft u vragen? Stuur een mailtje of stop een briefje in de brievenbus (Opfergeltstraat 4, 6363 BW Wijnandsrade). Lees hier meer.
Bent u een van de mensen die opkomen voor onze parochie en ons dorp? Kom bij de Wijnandsrader parochieraad: Mail secretaris Silvia.

MEER MEDEDELINGEN klik hier

AGENDA

Vrij 28 jan


Sint Thomas van Aquino
Thomas van Aquino(1225–1274) was een Italiaanse filosoof en de meest invloedrijke denker op theologisch en wijsgerig gebied uit de middeleeuwen. Zijn werken staan in hoog aanzien in onze katholieke kerk.
Lees meer over Sint Thomas van Aquino.

Vandaag is ook de naamdag van de heilig verklaarde keizer Karel de Grote, lees hier meer.

Zon 30 jan

11.00 uur H. Mis

Din 1 feb

08.30 uur Uitstalling en aanbidding van het Allerheiligste
09.00 uur H. Mis

Woe 2 feb

Maria Lichtmis
Opdracht van de Heer in de tempel
Volgens joods gebruik draagt Maria Jezus, haar eerstgeboren zoon, als hij 30 dagen oud is, in de tempel op aan God. In de tempel was de oude Simeon, hij wist dat hij pas zou sterven als hij de Messias had gezien. Toen hij Maira met Jezus zag, nam hij het kind Jezus in zijn armen en zei:

Laat nu, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd.
Nu heb ik uw redding van alle volkeren gezien: een groot licht voor heidenen en een eer voor Israël.


Lees hier meer over Maria Lichtmis.
Lees hier meer over de oude Simeon.

Don 3 feb

H. Blasius, tweede patroon van onze parochie

Blasius is vooral bekend als beschermheilige van mensen met een aan keelaandoening. Na de mis wordt de Blasiuszegen gegeven, waarbij de priester of de diaken twee - tijdens Maria Lichtmis gewijde - kaarsen kruiselings voor iemands keel houdt. Hierbij wordt de volgende zegen uitgesproken:
Per intercessionem Santi Blasii liberet te Deus a malo gutteris et a quovis alio malo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti
('Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest').

Vrij 4 feb

H. Veronica, patrones van de fotografenDe Heilige Veronica of Berenice was een christen uit Jeruzalem. Ze bood Jezus Christus een doek aan om het zweet en bloed van zijn gezicht te vegen terwijl hij zijn kruis de Golgotha opdroeg. De zesde statie van de Kruisweg is aan haar gewijd.
Haar naamdag wordt ook op op Vastenavond, de dinsdag voor Aswoensdag, gevierd.

Zat 5 feb

18.30 uur H. Mis

Din 8 feb

09.00 uur H. Mis

Zon 13 feb

11.00 uur H. Mis, met Steven van Kempen

Maa 14 feb

H. Valentijn

Valentijn (Latijn: Valentinus) is de naam van martelaren uit de derde, vierde en vijfde eeuw. Valentijnsdag, de vermoedelijke sterfdag van Valentinus van Rome, wordt in grote delen van de wereld gevierd als dag van geliefden.
Als mensen bisschop Valentijn om advies vroegen, gaf hij altijd een bloem bij zijn advies, vandaar de bloemengroet op Valentijnsdag.
Een jong paar vroeg bisschop Valentijn hen te trouwen. De man was heiden, de vrouw christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer, en huwde het stel. Al gauw kwamen er meer paren die hij trouwde. Hij werd daarom gearresteerd en moest bij de keizer komen. Bisschop Valentijn probeerde ook de keizer te bekeren. De keizer beval daarom om Valentijn te martelen en te onthoofden. De cipier kwam bij Valentijn in de gevangenis en vroeg hem om zijn blinde dochter te genezen. Op de dag van Valentijns onthoofding probeerde de vader van het meisje nog wanhopig het vonnis tegen te houden, maar tevergeefs. Na Valentijns terechtstelling kreeg het meisje een klein briefje waaruit een gele bloem viel. Op het briefje stond 'Van Valentinus' en direct kon ze weer zien. Volgens de legende werd de vader toen christen.

Din 15 feb

09.00 uur H. Mis

Zat 19 feb

18.30 uur H. Mis

Din 22 feb

09.00 uur H. Mis

Zon 27 feb

11.00 uur H. Mis

Woe 2 mrt

Start vastenactie

Zon 6 mrt

Agnes van Bohemen (Praag 1211 - Praag, 6 maart 1282)

De jongste dochter van koning Ottokar I van Bohemen en Constance van Hongarije. Agnes kon na de dood van haar vader in 1230 haar roeping volgen. Zij stichtte in Praag een armenziekenhuis, een klooster voor mannen en een klooster voor clarissen. Zij bewerkte ook de oprichting van het eerste klooster van de Kruisheren met de Rode Steen, de enige Boheemse kloosterorde. Agnes trad zelf in bij de clarissen en correspondeerde met Clara van Assisi.Lees meer over de H. Agnes.

Zon 13 mrt

11.00 uur H. Mis, met Steven van Kempen

Don 17 mrt

H. Gertrudis van Nijvel (626, Landen - 17 maart 659, Nijvel)

Gertrudis was een vroeg-middeleeuwse heilige en abdis. Ze leefde en wat nu Belgiosch Brbant is en wer een van de belangrijke heiligen in noord-west Europa. Zij zorgde dat de heersende klasse met het geloof werd verbonden. Haar moeder was de heilige Ida van Nijvel en ze is een zuster van de heilige Begga.

Lees meer over de H.Gertrudis.

Zon 10 apr

11.00 uur H. Mis, met Steven van Kempen

Zon 17 apr

PASEN

11.00 uur H. Mis, met Steven van Kempen

Zon 8 mei

Roepingenzondag

&

Moederdag

11.00 uur H. Mis, met Steven van Kempen

Zon 5 juni

Kerkdeurcollecte Nederlandse Missionarissen

11.00 uur H. Mis, met Steven van Kempen

Zon 3 jul

11.00 uur H. Mis, met Steven van Kempen

zon 28 augustus

Kerkdeurcollecte MIVA

zon 11 september

Ziekenzondag, kerkdeurcollecte voor de Zonnenbloem

zon 23 oktober

Missiezondag, kerkdeurcollecte.

Overige mededelingen

Drie parochies, één bestuur

Kerkbesturen bundelen hun krachten
Onze Kerk en onze gemeenschap vernieuwen. Maar is het niet beter om het bestaande te koesteren en vast te houden? Nee, soms is het goed om krachten te bundelen, om samen met andere parochies een toekomst te plannen waarin de levendigheid, de vitaliteit, van elke parochie doel zijn. Elkaar ondersteunen en nieuwe wegen durven gaan, met Christus als onze Weg. De vaste waarden moeten blijven, het Evangelie als middelpunt, de Schrift als fundament. Het is goed bij tijd en wijle nieuwe dingen uit te proberen. Niet bang zijn om te veranderen. Ja, het klopt dat veranderen onzekerheid met zich meebrengt. Maar vastroesten is denk ik erger. We zien de samenleving om ons heen veranderen. Als de kerk onderdeel van deze samenleving wil blijven, dan zal ze zich bij tijd en wijle iets moeten aanpassen. Zo is de huidige trend in onze parochies, dat we het alleen niet meer redden, dat we elkaar moeten opzoeken. Dit hebben we de afgelopen jaren steeds weer opnieuw gedaan met wisselend succes. We staan nu aan de vooravond van een best wel grote verandering. De kerkbesturen van een drietal parochies worden per 1 januari 2022 samengevoegd en gaan verder onder één clusterbestuur. Om nu de vitaliteit van elke parochie te behouden en te bevorderen, zullen we in elke parochie een parochieraad in het leven roepen. Zo zullen we bestuurlijk één zijn, met behoud van de parochiële verscheidenheid. Samen naar nieuwe wegen zoeken om de basis van Jezus kerk ook in deze tijd handen en voeten te geven in alle gemeenschappen. En deze basis is nog altijd, omzien naar elkaar. Ik realiseer me heel goed dat dit op termijn misschien holle frases kunnen blijken, maar we mogen ons niet laten afschrikken of bang zijn, dat de geweldige dingen die we samen willen gaan doen stranden bij het voornemen. We hoeven niet bang te zijn als iets niet lukt of anders loopt dan voorzien was. Natuurlijk is dat niet leuk, maar als we niets proberen, dan blijft het zoals het was en dat gaat ten koste van een vitale gemeenschap. Maar let wel, we worden opgeroepen om het goede te behouden. De eigenheden van elke parochiegemeenschap zijn de moeite waard om te koesteren en te etaleren. En dat moet dan ook een basis zijn, van waaruit we verder kunnen bouwen. De parochie samen met de verschillende verenigingen bouwen aan een levendige gemeenschap, ieder met zijn talenten en mogelijkheden. Al vele nieuwe activiteiten zijn in onze parochies met wisselend succes opgestart en vele activiteiten zijn nog steeds actueel en levendig en andere gingen teloor. De meeste zijn vaak spontaan ontstaan en worden ook spontaan en met veel enthousiasme door betrokken vrijwilligers uitgevoerd. Ik heb in al die tijd ervaren dat er vele enthousiaste vrijwilligers actief zijn. Iedere dag weer opnieuw staan mensen klaar om op welke wijze ook een bijdrage te leveren aan de (kerk)gemeenschap. We worden allen bij deze uitgenodigd om te blijven meedenken en meewerken aan deze voortdurende vernieuwing van onze plaatselijke kerk. Laten we van vernieuwing of verandering geen modewoord maken, maar een zinvol werkwoord. Een concrete uitnodiging voor een eerste bijeenkomst kunt u binnenkort verwachten.
Pastoor Jan Geilen

Vermelding overlijden

Wilt u het overlijden van uw dierbare laten vermelden in het parochieblad? Geef kort na het overlijden de voor- en achternaam, leeftijd, adres en datum van overlijden door aan de redactie van het parochieblad. Maar dat hoeft niet als er een avondwake of uitvaart vanuit onze kerk plaatsvindt, dan wordt de overledene automatisch in het parochiebulletin vermeld.
Opgeven via email: mail kerkbulletin of bel Anny Vaessen 045-5241362

Parochiehuis

Het parochiehuis is niet meer. Het is als woning verhuurd. De kosten werden steeds groter, het was niet meer reëel om het parochiehuis alleen te gebruiken voor enkele vergaderingen en bijeenkomsten en het spreekuur. Onder leiding van Wim Stals is het geschikt gemaakt als woonhuis.

Misintentie doorgeven

Dit kan telefonisch of via mail! U kunt uw misintentie opgeven via Anny Vaesen op telefoonnummer 045 - 524 1362 of op het nieuwe parochietelefoonnummer 06 - 25 43 71 30. U kunt ook mailen: mail Anny Vaessen.

Paaskaarsen

Wilt u een paaskaars van afgelopen jaren hebben? We verloten de 2 paaskaarsen die we nog hebben en vragen een bijdrage. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan de loting via het mailadres van Silvia Stals: silviastals@gmail.com.

Urnengraven

Afgelopen week heeft een enthousiaste groep vrijwilligers, onder leiding van Wim Stals, de laatste urnengraven geplaatst op het kerkhof bij de kerk. Dankzij al deze vrijwilligers zijn er nu in totaal 15 urnengraven gerealiseerd naast de kerkmuur bij de hoofdingang. Bij elk graf is een bloembak waarin plantjes zijn geplaatst die deels gesponsord zijn door de Ossenploeg in Hulsberg. Aan de muur van de kerk, boven de graven, hangt een kruis dat vervaardigd en geschonken is door de familie Philips uit Nuth. Met de plaatsing van deze laatste vijf urnengraven is er een mooie plek ontstaan waar de parochianen van Wijnandsrade hun dierbaren te rusten kunnen leggen. Het is nog mogelijk om een urnengraf te reserveren. Wilt u hierover meer informatie? Klik hier. Ook kunt u contact opnemen met één van de kerkbestuursleden. Aan alle vrijwilligers en gulle gevers, hartelijk dank voor jullie hulp en bijdrage!

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus